نتایج

نتایج

1398/10/07

16:45

4 - 2

تختی آبادان

لیگ برتر هفته 11

صفحه بازی
1398/09/28

16:25

5 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 16

صفحه بازی
1398/09/22

16:40

2 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 15

صفحه بازی
1398/09/18

14:30

1 - 1

امام رضا (ع)

لیگ برتر هفته 14

صفحه بازی
1398/09/14

16:00

2 - 2

لیگ برتر هفته 13

صفحه بازی
1398/09/09

15:00

2 - 2

نقش جهان

لیگ برتر هفته 12

صفحه بازی
1398/08/14

15:30

2 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 10

صفحه بازی
1398/08/09

18:00

1 - 1

لیگ برتر هفته 9

صفحه بازی
1398/08/03

16:45

0 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 8

صفحه بازی
1398/07/29

16:30

0 - 2

لیگ برتر هفته 7

صفحه بازی
1398/07/12

17:05

2 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 6

صفحه بازی
1398/07/04

16:15

0 - 2

آزادی

لیگ برتر هفته 5

صفحه بازی
1398/06/29

19:30

0 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 4

صفحه بازی
1398/06/23

19:45

0 - 0

شهدا

لیگ برتر هفته 3

صفحه بازی
1398/06/07

20:00

1 - 0

نقش جهان

لیگ برتر هفته 2

صفحه بازی
1398/06/02

20:15

0 - 3

لیگ برتر هفته 1

صفحه بازی
صفحه 1 از 3

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات رایساز