شاهین شهرداری بوشهر

شاهین شهرداری بوشهر

تیم شاهین بوشهر نیز همانند اسلاف خود سابقه دیرینی در شهرهای مختلف ایران دارد. این تیم در سال 1324 به نام خلیج بوشهر تأسیس شد و از سال 1329 با تأکید و حمایت دکتر اکرامی موسس باشگاه شاهین تهران و با پیگیری عبدالمحمد پوربهی و علی توکلی با مجوز رسمی به نام شاهین بوشهر تغییر نام یافت

طراحی و توسعه فناوری اطلاعات رایساز